This is the Swedish version of our Privacy Policy. Click here for the English version.

Vänligen notera att denna integritetspolicy endast avser data som Vizzit behandlar för egen räkning. Behandlingen av data för kunds räkning regleras i respektive tjänsteavtal och/eller tillhörande avtal. Om du är kund och har frågor om hur Vizzit hanterar era uppgifter eller den data vi samlar in å era vägnar, vänligen kontakta oss på support@vizzit.se.  

Integritetspolicy

1. Allmänt

1.1 Om Vizzit

Vizzit International AB, nedan kallat ”Vizzit”, är ett svenskt IT-företag som utvecklar och marknadsför verktyg för analys och underhåll av webbplatser. Vizzit erbjuder även utbildning och tjänster inom dessa områden.

Verktygen används för att analysera besöksbeteenden och trender, säkerställa att innehållet på berörda webbplatser är aktuellt och relevant, följa upp ändringar, och identifiera och åtgärda problem, såsom brutna länkar och obesökta sidor.

1.2 Integritetspolicys syfte och innehåll

Vizzit tar rätten till personlig integritet på största allvar. Denna integritetspolicy beskriver vilken data vi behandlar, i vilket syfte den behandlas, vilka lagliga stöd vi har för behandlingen, hur länge data sparas, vem den delas med, och vilka dina rättigheter är.

Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi värnar om din integritet.

Notera att detta dokument inte innehåller information om hur vi behandlar information om våra kunder och användare. Sådan behandling regleras i avtal mellan Vizzit och respektive kund. Mer information lämnas ut på begäran.

2. Definitioner

2.1 Personuppgift

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en levande individ. Exempel på information som kan utgöra en personuppgift är: namn, bilder, filmklipp, e-postadress, och IP-adress.

2.2 Behandling av personuppgift

All form av hantering av personuppgifter räknas som behandling av uppgifterna. Exempel på behandling är: insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring, eller radering.

2.3 Personuppgiftsansvarig

Den fysiska eller juridiska person som ansvarar för att personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagar och regler.

3. Personuppgiftsansvarig

Vizzit International AB, org. nr. 556691-3116, med adress Källängsvägen 54 181 44 Lidingö, är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som samlas in och behandlas.

4. Vilken information Vizzit samlar in och behandlar

Vizzit samlar in och behandlar olika personuppgifter, beroende på hur, och i vilket syfte, du kontaktar eller besöker oss. Du hittar en detaljerad beskrivning av vad som samlas in nedan:

4.1 Besök till Vizzits webbplats, www.vizzit.se

Vid besök till www.vizzit.se så samlar Vizzit in din IP-adress.

4.2 Vid rekrytering

Om du skickar in ett CV eller personligt brev till Vizzit, så kan det komma att innehålla personuppgifter, till exempel:

 • Namn
 • E-postadress

4.3 När du skickar in ett formulär via www.vizzit.se

När du skickar in ett formulär via vår webbplats, så kan du komma att bifoga ditt namn och telefonnummer.

4.4 När du skickar e-post till Vizzit

Om ditt meddelande innehåller personuppgifter så överförs dessa till vårt system, om det är nödvändigt för behandling av meddelandets innehåll.

5. Syftet med behandlingen

5.1 Besök till www.vizzit.se

Insamlad information används för att ta fram statistik och trender över hur besökare navigerar på Vizzits webbplats. Informationen kopplas inte till enskild individ.

5.2 Vid rekrytering

Uppgifterna används för:

 • Behandling av jobbansökan
 • Handläggning vid rekrytering

5.3 När du skickar in ett formulär via www.vizzit.se

Uppgifterna används för att:

 • Registrera och behandla formulärets innehåll
 • Kommunicera med den aktör som skickat in formuläret
 • Skapa affärsrelation med den aktör som skickat in formuläret
 • Upprätthålla kontakt med den aktör som skickat in formuläret, om det finns ett berättigat intresse

5.4 När du skickar e-post till Vizzit

Syftet med behandlingen av personuppgifter vi tar emot via e-post beror på vad meddelandet innehåller, och vad syftet med innehållet är. En avvägning görs därför i varje enskilt fall.

6. Lagring av personuppgifter

Här kan du läsa hur länge insamlade personuppgifter lagras.

6.1 Besök till www.vizzit.se

Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att behandla och granska relevant statistik.

6.2 Vid rekrytering

Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att behandla jobbansökan eller handlägga rekrytering.

6.3 När du skickar in ett formulär via www.vizzit.se

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna behandla formulärets innehåll, kommunicera med aktören som skickat in formuläret, och fullfölja relevanta åtaganden.

6.4 När du skickar e-post till Vizzit

Informationen sparas så länge det är nödvändigt för att behandla, besvara, eller utföra eventuella uppgifter eller åtaganden som är ett resultat av inkommet e-postmeddelande.

7. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna behandla inkomna personuppgifter måste det finnas en rättslig grund behandlingen. Nedan beskrivs de lagliga grunderna som vår behandling baseras på.

7.1 Rättslig förpliktelse

Rättslig förpliktelse förbinder oss att spara vissa uppgifter. Ett exempel är bokföringsskyldigheten, som krävs enligt bokföringslagen.

7.2 Samtycke

Används när du lämnat ett uttryckligt samtycke till att vi behandlar din information. Denna grund används exempelvis vid utskick av nyhetsbrev och anmälningar till event.

7.3 Avtalsförpliktelser

Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Vizzit ska kunna ingå eller fullfölja ett avtal med dig, så utgör det laglig grund för sådan behandling.

7.4 Berättigat intresse

Personuppgifter kan behandlas om det finns ett berättigat intresse. Det handlar t.ex. om att analysera beteenden på vår webbplats för att förbättra besöksupplevelsen, kommunicera relevant information till berörda och intresserade parter, och bibehålla affärsrelationer.

8. Överföring av personuppgifter

Vizzit överför inga personuppgifter till tredje part. Undantag kan ske om det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

9. Återkallelse av samtycke

Om du har gett Vizzit samtycke att behandla dina personuppgifter, så kan du när som helst återkalla detta samtycke. Om du vill återkalla samtycke, vänligen använd kontaktuppgifterna i slutet av detta dokument.

10. Dina rättigheter

10.1 Rätt till radering

Kallas även ”rätten att bli bortglömd”. Du kan alltid begära att vi ska radera alla eller delar av de personuppgifter som berör dig som finns i våra system, utifall att:

 • Uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det tilltänkta syftet
 • Om uppgifterna används för direktmarknadsföring och du motsätter dig denna behandling
 • Om du anser att den avvägning vi har gjort av berättigat intresse inte är korrekt
 • Om du tidigare gett ditt samtycke och vill återkalla det
 • Om uppgifter behandlats på ett olagligt sätt

En begäran om radering kan komma att avslås om det finns rättsliga skäl. Det kan t.ex. ske om uppgifterna krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, såsom bokförings- eller skattelagstiftning.

10.2 Rätt till rättelse

Du kan begära att dina uppgifter ska rättas om de är felaktiga. Du kan även begära att få komplettera lagrade uppgifter.

10.3 Rätt att ta del av dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag för dina personuppgifter som behandlas av Vizzit. Detta utdrag innehåller information om:

 • Vilka uppgifter som behandlas
 • I vilket syfte uppgifterna används
 • Hur länge uppgifterna kommer att sparas
 • Om och med vilka som personuppgifterna har delats med
 • Var uppgifterna kommer ifrån

Vid begäran om registerutdrag så kan Vizzit komma att begära information från dig för att säkerställa din identitet, så att informationen lämnas ut till rätt person.

Upprepade förfrågningar kan medföra en administrativ avgift. I dessa fall informeras du om denna kostnad innan registerutdraget tas fram.

10.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter i vissa situationer. Du kan t.ex. begära att uppgifter som ska rättas eller kompletteras inte används under tiden de genomgår korrigering. Det kan finnas undantag där begränsningen av behandling inte kan utföras, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

10.5 Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter, t.ex. om vi gjort en intresseavvägning som du anser är felaktig. Om du vill invända mot användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Du hittar kontaktinformation längst ner i detta dokument.

10.6 Rätt att flytta uppgifter

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, eller lämnas ut i ett lättillgängligt format direkt till dig. Om du vill lämna in en sådan begäran, vänligen kontakta oss. Du hittar kontaktinformation längst ner i detta dokument.

Om det inte är tekniskt genomförbart att överföra dina uppgifter till den personuppgiftsansvarige som du anger, så kan din begäran komma att avslås.

11. Kontakt

Om du har frågor om det som står i denna integritetspolicy, eller om du önskar lämna in en begäran eller invändning mot personuppgiftsbehandling, vänligen mejla oss på info@vizzit.se.

Om du har allmänna frågor om Vizzits verksamhet, så kan du även skicka dem till info@vizzit.se.