Blog

2019-03-18

Förstudien, del ett – En förutsättning för ett bra beslutsstöd

Förstudien, del ett – En förutsättning för ett bra beslutsstöd

När ni har konstaterat att ert projekt har rätt förutsättningar för att kunna lyckas är det dags att gå lite mer på djupet. Men för att röna framgång med er förstudie, och i förlängningen hela ert utvecklingsprojekt, så kommer ni behöva ett gediget beslutsstöd. Vi ser dock att många glömmer bort något som kan vara en förutsättning för ett lyckat projekt, och samtidigt utgör en av deras viktigaste resurser i förstudien: de egna användarnas beteenden.

En studie av de egna användarnas beteenden hjälper er att lägga en god grund för beslutsfattande. En bristande insikt i hur besökare använder er webbplats, och vad deras syfte med sina besök är, kan däremot leda till att man skapar en webbplats för en målgrupp vars behov man inte tillgodoser.

Genom att titta på insamlad data får ni bland annat möjlighet att utvärdera de mål ni satt för er tidigare webbplats. Det kan mycket väl vara så att en analys av era användares beteenden kommer att påverka hur ni väljer att sätta era mål för den nya webbplatsen. För att öka konverteringsgraden på er nya webbplats är det dessutom viktigt att ni förstår era användares vanor. I den data ni har samlat in om era besökare finns det ni behöver veta för att lyckas med detta!

Om ni går igenom relevant statistik och systematiskt utvärderar mönster och trender i besökarnas beteenden, så är denna typ av analys inte särskilt krävande. Det är dock viktigt att analysen görs i ett tidigt skede i förstudien, då en analys av denna typ kan komma att lägga grunden för resten av förstudiens innehåll och fokus. Genom att inleda er förstudie med denna typ av analys får ni dessutom en bättre grund för er kravspecifikation, som kommer hjälpa era designers och utvecklare att ta fram skisser på en webbplats som tillgodoser just era behov.

Det finns många sätt man kan göra denna typ av analys, och ni måste välja ett som passar just ert projekt och er organisation. Listan kan göras lång, men här följer några exempel på hur ni kan genomföra er granskning:

  1. Sätt en relevant tidsperiod att titta på. Längre är ofta bättre, förutsatt att inga större förändringar har skett på er webbplats som kan påverka besökarnas beteenden.
  2. Identifiera besöksbeteenden. Identifiera trender. Gruppera era användare efter beteende.
  3. Analysera insamlad data. Vilka syften har era besökare med sitt besök till webbplatsen? Hur är de grupperade? Vilka är vanligast?
  4. Sammanställ data, och jämför med interna krav och förväntningar. Vissa krav kommer behöva prioriteras även om de inte motsvarar användarnas beteenden, t.ex. tillgänglighet.

Denna information presenteras sedan i form av beslutsstöd för relevanta beslutsfattare.

En god förstudie stärker både er roll som beställare, och förbättrar sannolikheten att ert projekt uppnår de mål ni satt. Syftet med en webbplats är förvisso att stötta den egna verksamheten, men den är samtidigt till för användaren. En god förståelse för användarnas behov är därför absolut nödvändigt för att kunna göra dem nöjda, och samtidigt uppnå era egna mål. Som en del av förstudien kan det därför vara bra att även göra kvalitativa analyser, något vi kommer diskutera närmare i nästa avsnitt.

Bloggserien fortsätter i Tredje avsnittet: Förstudien, del två: Enkäter, undersökningar och användarupplevelser, där vi tittar närmare på hur ni undviker bristande eller icke informativa svar i era kvalitativa analyser, och ökar sannolikheten att ni får rätt svar på rätt frågor.

No comments yet